صفحه اصلی

WATERS

شرکت هایی که دی آزمون محصولات آنها را پشتیبانی می کند

BECKMAN COULTER

LECO

Perkin Elmer

TA Instruments

BRULER

OXFORD INSTRUMENTS

SHIMIDZU

THERMO SCIENTIFIC

VARIAN

دانشگاه آزاد اسلامی

برخی از مراکزی که شرکت دی آزمون به آنها خدمات ارایه می نماید

دانشگاه مازندران

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه تهران

FACEBOOK

برخی از مراکزی که شرکت دی آزمون به آنها خدمات ارایه می نماید

LINKDIN

G+

درباره ما

خدمات ما

تحقیق و توسعه

محاسبه و تبدیل RCF به RPM و بالعکس

تماس با ما

مدیریت سایت